Stasys Šilingas, ilgametis Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininkas, teisingumo ministras, daugelio visuomeninių draugijų bei sąjungų organizatorius, steigėjas ir vadovas, jaunystėje aktyviai dalyvavo lietuvių studentų visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo periodinėje spaudoje, redagavo keletą žurnalų ir laikraščių. Knygos pagrindą sudaro rašiniai, S. Šilingo paskelbti periodinėje spaudoje, negausūs laiškai, rašyti menininkams, rašytojams bei spaudos bendradarbiams, laiškai iš tremties. Taip pat naudotasi leidinyje Vyriausybės žinios skelbtais įstatymais bei kitais teisės aktais, Lietuvos archyvuose saugomais dokumentais, to meto visuomenės ir politikos veikėjų laiškais, rašiniais, atsiminimais.
Knygoje pabandyta plačiau ir išsamiau supažindinti visuomenę su nepelnytai pamiršto Nepriklausomos Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjo S. Šilingo asmeniu, parodyti svarbiausius jo prasmingo gyvenimo ir tragiško likimo momentus, atskleisti pagrindinius visuomeninės, politinės, publicistinės bei kultūrinės veiklos bruožus.

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvoJus sudomino:
Juozas Girnius. Pranas Dovydaitis

Juozas Girnius. Pranas Dovydaitis

Vilnius, 2017. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 21, 688 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-97-9
Serijos dailininkas Arūnas Prelgauskas, maketavo Virginija Lapušauskienė

Kaina: 18 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Monografija Pranas Dovydaitis buvo išleista 1975 m., gūdaus sovietmečio laikais, kai nebuvo jokių laisvės prošvaisčių, kai atrodė, jog sovietų imperija viešpataus amžius, kad nebus galima rašyti apie Dovydaitį, jo nevaizduojant buržuaziniu nacionalistu, tamsiu klerikalu, įvairių atgyvenų puoselėtoju. Knyga buvo parašyta išeivijai, bet su tvirta viltimi, kad ji bus skaitoma ir Lietuvoje, kad ji įterps šviesos žiburėlį į melų ir prasimanymų tamsą. Tuo metu jos autorius net neįsivaizdavo, kad Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę ir kad ši monografija bus perspausdinta, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.

Kęstutis K. Girnius


Kiti serijos leidiniai:
Pasirinkę tėviškės erdvę. Vinco Kudirkos gimimo 150-mečiui

Pasirinkę tėviškės erdvę. Vinco Kudirkos gimimo 150-mečiui

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 7, 152 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-87-9.
Sudarytojai Algimantas Jasiulaitis ir Birutė Kulnytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota

Laikas žmogui užkrauna tam tikrą amžiaus naštą: kūrybingai dirbti, pažangiai mąstyti, visuomeniškai reikštis. Jeigu atsiranda toks žmogus, kuris paaukoja tam savo gyvenimą, jo darbo vaisiai įkvepia amžininkus ir ainius. Toks žmogus ir buvo daktaras Vincas Kudirka, kurio vizija – tautos ir individo laisvė – tapo realiu faktu. Tai išskirtinė asmenybė – tautos atgimimo simbolis, siela ir sąžinė. Vinco Kudirkos gyvenimas – pavyzdys, ką gali aiškius tikslus užsibrėžęs ir atkakliai juos įgyvendinti siekiąs, savo darbui atsidavęs žmogus, kaip reikia aukotis vardan kitų ir Tėvynės. Knygoje pateikiama V. Kudirkos bibliografija, 1924 m. dr. J. Staugaičio pranešimas „Dr. V. Kudirka kaipo gydytojas“, mokytojos Natalijos Manikienės prisiminimai.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Sesuo Jonė Sofija Budrytė LSSC. Mano kryžiaus kelio atkarpa

Sesuo Jonė Sofija Budrytė LSSC. Mano kryžiaus kelio atkarpa

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 6, 148 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-83-1.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur

Atsiminimų autorė gimė 1923 m. Žutautų k., Šaukėnų vlsč., Šiaulių apskr., vidutinio ūkininko šeimoje. 1945–1950 m. studijavo istoriją ir archeologiją Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitete. 1950 m. areštuota už priklausymą ateitininkiškų nuostatų organizacijai „Aušros Vartų Marijos kolegija“ ir nuteista aštuoneriems metams griežto režimo lagerio. Sumažinus teistumą iki penkerių metų, 1955 m. paleista į laisvę. 1986–1998 m. Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji. Atsiminimuose atspindėta skaudi politinės kalinės patirtis kalėjime ir Sibiro lageriuose.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Rita A. Vileišytė-Bagdonienė. Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai

Rita A. Vileišytė-Bagdonienė. Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 5, 216 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-82-4.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur

Autorė yra jauniausia Jono ir Onos Vileišių duktė, gimusi Vilniuje 1920 metais. Baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją Kaune ir teisę Vilniaus universitete. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. 1951 metais atvykusi į JAV dirbo įvairius darbus, buvo bibliotekininkė Yale‘o universitete ir Newarko viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu gyvena Southbury, CT, JAV. Atsiminimai nukelia į tarpukario Kauną, lenkų okupuotą ir karo metų Vilnių, detaliai vaizduojamas dvaro gyvenimas, jo kasdienybė ir šventės.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Mindaugas Markevičius. Tremties kelias

Mindaugas Markevičius. Tremties kelias

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2006. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 4, 216 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 9955-415-58-4.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur

Iki karo masiškiausia susidorojimo su Lietuvos gyventojais akcija buvo įvykdyta 1941 metų birželio 14–18 dienomis. 1942-ųjų birželio mėnesį apie 2,3 tūkstančio Lietuvos tremtinių iš Altajaus krašto išgabenta į Arktį, prie Laptevų jūros. Gausiai iliustruotoje knygoje spausdinamos leidinio sudarytojo Mindaugo Markevičiaus ir jo žmonos Aldonos iš likimo brolių lapteviečių surinktos ledinės nelaisvės ir kančių dienų nuotraukos bei kita archyvinė medžiaga.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Jurgis Žilinskas. Atsiminimai

Jurgis Žilinskas. Atsiminimai

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2005. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 3, 344 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 9955-415-46-0.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Rastenienė

Kaina: 2 Eur

Jurgis Žilinskas (1885–1957), žymus lietuvių mokslininkas, karo chirurgas, pulkininkas, anatomijos profesorius, mokslinių darbų autorius. Knygoje pateikiami paties J. Žilinsko prisiminimai, išsaugoti artimųjų JAV, taip pat giminių, mokslinių tyrinėjimų tęsėjų ir pasekėjų mintys.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal